Ohtlike jäätmete vastuvõtt

3.02.14

 

Kolga-Jaani valda on paigaldatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ohtlike jäätmete kogumispunkt, mis asub Kolga-Jaani aleviku katlamaja territooriumil. Kogumispunkt vastab keskkonnanõuetele ja tagab ohtlike jäätmete nõuetekohase ladustamise enne nende käitlemist.

Kogumispunktis võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid: 

 • akud
 • vanaõli
 • õlifiltrid
 • värvijäätmed (vanad värvid, liimid, lakid)
 • elavhõbedajäätmed,
 • patareid,
 • vanad ravimid
 • vanad pestitsiidid
 •  kemikaalid
 • Päevavalguslambid
 • ohtlike ainetega saastunud pakend


Elanikelt võetakse jäätmeid vastu tasuta ning jäätmete kogumise ja käitlemise eest tasub vald. Ettevõtete kohus on oma jäätmed üle anda vastavalt käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 
Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb vältida jäätmete segunemist omavahel. Ohtlike jäätmete käitlemise, vastuvõtu ja sellega seotud küsimuste kohta saab infot Kolga-Jaani valla arendusnõunikult telefonidel 4328173; 5290627.

 

Kolga-Jaani katlamaja kütteõlimahutite likvideerimine

Kolga-Jaani Vallavalitsus esitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 2011. aasta keskkonnaprogrammi projektide taotlusvooru taotluse Kolga-Jaani katlamaja endiste kütteõlimahutite likvideerimiseks ning esitatud taotlus sai KIK nõukogu poolt positiivse otsuse 28.06.2011. Vanad kütteõlimahutid olid keskkonnaohtlikud ning  nad kujutasid otsest ohtu joogiveehaardele ning põhjaveele.

 

 

Tööde teostajaks oli ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omav ettevõte AS Epler & Lorenz. Tööde kogumaksumuseks oli 10956 eurot, millest KIKi toetus oli 9860 eurot ja valla omaosalus 1096 eurot.

 

Projekti tulemusena on Kolga-Jaani alevikus parandatud keskkonnaseisundiga, reostusohutu ja heakorrastatud territoorium, mida edaspidi kasutatakse ohtlike jäätmete kogumispunktina.

Toimetaja: URMAS MULDMAA